Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor vedy a výskumu

Činnosť Odboru vedy a výskumu riadi vedúci odboru a v oblasti vednej politiky odbor metodicky usmerňuje podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie.
Odbor vedy a výskumu sa organizačne člení na Referát projektov VEGA, Referát podpory výskumu, Inštitút strategických analýz a Kanceláriu pre transfer technológií.

 
 

Odbor:

 • zabezpečuje realizáciu vednej politiky SAV;
 • podieľa sa na príprave dokumentov o prioritách SAV v oblasti vedy a výskumu a vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti priorít základného a orientovaného výskumu a jeho financovania v SAV;
 • zabezpečuje prípravu metodických, koncepčných , analytických a evaluačných materiálov v príslušnej oblasti, zabezpečuje ich pripomienkovanie;
 • zabezpečuje prípravu informácií o vybraných vedeckých a výskumných projektoch riešených v organizáciách SAV a o dosiahnutých výsledkoch pri ich riešení pre potreby Predsedníctva SAV a vo vzťahu k príslušným vládnym orgánom (decíznu sféru);
 • zabezpečuje účasť na pripomienkovom konaní materiálov za SAV, resp. ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú vedy a techniky;
 • zabezpečuje spoluprácu za SAV s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s ostatnými rezortmi SR v oblasti úloh vedy a techniky;
 • spolupracuje na zabezpečovaní analýzy návrhu, koncepcií riešenia, prípravy architektúry a celkového riešenia informačného systému o vedeckých projektoch v SAV, okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Participuje na implementácii úprav informačného systému vyplývajúcich z legislatívnych zmien;
 • poskytuje poradenskú činnosť pre organizácie SAV v pôsobnosti organizačných zložiek odboru;
 • podieľa sa na propagácii vedy a výskumu a propagácii dosiahnutých výsledkov;
 • spracováva podklady o domácich vedeckých projektoch do výročnej správy SAV;
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty v pôsobnosti odboru;
 • spolupracuje pri rozpise rozpočtu na projekty SAV v pôsobnosti organizačných zložiek odboru;
 • v spolupráci s ďalšími útvarmi Úradu SAV zabezpečuje vyhodnocovanie využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie projektov v pôsobnosti odboru.

 

Odbor vedy a výskumu tvoria 4 referáty:
   - Referát projektov VEGA
   - Referát podpory výskumu 
   - Inštitút strategických analýz
   - Kancelária pre transfér technológií SAV (KTT SAV)

 

web stránka www.vega.sav.sk

elektronický systém e-VEGA  https://e-vega.sav.sk

 
  Vedúci/a odboru, referátu:

RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD.
Telefón:  02/ 57510 264
E-mail:  hrabovska (at) up.upsav.sk
Mgr. Veronika Baňkosová
Telefón:  0911 038 240
E-mail:  bankosova.veronika (at) savba.sk
toho času na MD


Mgr. Martina Bilková
E-mail:  bilkova (at) up.upsav.sk


Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP
Telefón:  0911 038 240, 02/57510 268
E-mail:  cizikova.andrea (at) savba.sk


Mgr. Natália Feriančeková
Telefón:  02/57510269
E-mail:  feriancekova (at) up.upsav.sk


Mgr. Katarína Furdíková, PhD.
Telefón:  02/57510 193
E-mail:  furdikova (at) up.upsav.sk


Ing. Martin Gróf, PhD.
Telefón:  0911 038 240, 02/57510 266
E-mail:  grof.martin (at) savba.sk


Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková
Telefón:  02/ 57510 163
E-mail:  hrabovska-palikova (at) up.upsav.sk
dočasne poverená výkonom funkcie vedúca odboru OVV


Ing. Dajana Kmeťová
Telefón:  0911 038 240
E-mail:  kmetova.dajana (at) savba.sk
toho času na MD


Ing. Eva Krištofová
Telefón:  02/ 57510 220
E-mail:  kristofova (at) up.upsav.sk


Ing. Radomír Ledník
Telefón:  02/ 57510 240
E-mail:  lednik (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 1,2,5,6,7


PhDr. Tomáš Michalek
Telefón:  02/ 57510 246
E-mail:  michalek (at) up.upsav.sk


Ing. Tomáš Andrej Murajda
Telefón:  02/ 57510 269
E-mail:  murajda (at) up.upsav.sk


Mgr. Dominika Olšovská
Telefón:  02/ 57510 169
E-mail:  olsovska (at) up.upsav.sk


Mgr. Dana Pešková
E-mail:  peskova (at) up.upsav.sk


Ing. Katarína Račková
Telefón:  0911 038 240, 02/ 57510 267
E-mail:  rackova (at) up.upsav.sk


Ing. Bibiána Remiarová, PhD.
Telefón:  02 / 57510123
E-mail:  remiarova (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 3,4,8,9


Ing. Dana Zegerová
Telefón:  02/ 57510 185
E-mail:  zegerova (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 10,11,12,13