Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát asistenta predsedu

Asistent predsedu SAV je priamo podriadený predsedovi SAV.

  Referát:
 • vykonáva odborné, špecializované práce zamerané na oblasť medzinárodnej spolupráce,
 • rieši agendu spojenú s účasťou a členstvom predsedu SAV v medzinárodných organizáciách a vedeckých zoskupeniach,
 • zabezpečuje zahraničné služobné cesty predsedu SAV a vybavuje jeho zahraničnú korešpondenciu,
 • zabezpečuje prijatia zahraničných delegácií a návštev predsedu SAV,
 • zabezpečuje tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského a naopak, ako aj obojstranný preklad textov,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s výkonom funkcie predsedu SAV vo vzťahu k vedeckým organizáciám SAV, mimo akademických pracovísk, VŠ, výskumným a vedeckým centrám,
 • samostatne spracúva štatistiky, protokoly, záznamy a korešpondenciu v zmysle pokynov predsedu SAV a vykonáva odbornú súčinnosť s dotknutými orgánmi verejnej správy,
 • zabezpečuje koordináciu činnosti so sekretariátom predsedu SAV a referátom pre komunikáciu a médiá,
 • eviduje pracovný program predsedu SAV.Zdena Kapišinská
Telefón:  02/ 57510 142
E-mail:  kapisinska (at) up.upsav.sk