Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát projektov VEGA

Činnosť referátu riadi vedúci Odboru vedy a výskumu.

 

Referát:

• Vykonáva úlohu správcu agendy Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (ďalej len VEGA) za SAV so všetkými aktivitami súvisiacimi s podávaním, vyhodnocovaním a implementovaním projektov VEGA pre organizácie SA V vrátane poskytovania odbornej a metodickej pomoci.

• Podieľa sa na zabezpečovaní činnosti orgánov VEGA.

• Spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri príprave a aktualizácii základných dokumentov VEGA.

• Vypracováva Správu o činnosti VEGA za príslušný rok a Správu o najvýznamnejších výsledkoch projektov VEGA.

• Podieľa sa na tvorbe metodiky rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA za SAV a vykonáva rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA.

• Zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty VEGA. Vykonáva kontrolnú činnosť dokumentácie projektov VEGA.

Základne dokumenty VEGA sú: Štatút VEGA, Pravidlá VEGA, Rokovacie poriadky orgánov VEGA vrátane dodatkov k týmto dokumentom (http: //vega.sav.sk/). V  spolupráci s Odborom informačno-komunikačných technológií spravuje informačný systém e-VEGA.


  
    Vedúci/a odboru, referátu:

  Ing. Bibiána Remiarová, PhD.
  Telefón:  02 / 57510123
  E-mail:  remiarova (at) up.upsav.sk
  Komisia VEGA 3,4,8,9
  Mgr. Katarína Furdíková, PhD.
  Telefón:  02/57510 193
  E-mail:  furdikova (at) up.upsav.sk


  Ing. Radomír Ledník
  Telefón:  02/ 57510 240
  E-mail:  lednik (at) up.upsav.sk
  Komisia VEGA 1,2,5,6,7


  Ing. Dana Zegerová
  Telefón:  02/ 57510 185
  E-mail:  zegerova (at) up.upsav.sk
  Komisia VEGA 10,11,12,13