Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Referát podpory výskumu SAV

Činnosť referátu riadi vedúci Odboru vedy a výskumu.

 
 
Činnosť:
 • aktívne vyhľadávanie možností, príprava, podávanie a implementácia medzinárodných projektov, v ktorých SAV vystupuje ako hlavný riešiteľ alebo člen konzorcia (a ktoré nepatria do agendy OMS);
 • implementácia stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R) - aktivity v oblasti podpory ľudských zdrojov na celoakademickej úrovni;
 • aktivity v oblasti technology assessment-u a technology foresight-u;
 • činnosti v oblasti aktívneho zapájania verejnosti a ostatných kľúčových hráčov pri kreovaní vedných politík a zvyšovanie povedomia o význame a dopade výskumu (public awareness, public engagement);
 • informovanie o výzvach, podmienkach a možnostiach prípravy projektov ERC a rámcových programov (H2020, Horizont Európa a nasledujúce);
 • zabezpečenie aktívnej siete národných a medzinárodných kontaktov pre oblasť prípravy a implementácie projektov ERC a rámcových programov (ministerstvá, SLORD, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, NCPs, univerzity a iné);
 • pomoc, podpora, konzultácie pri príprave a podávaní projektov ERC a rámcových programov pre zamestnancov a organizácie SA V;
 • vypracovanie a implementácia schémy internej podpory na zvýšenie účasti v projektoch ERC a rámcových programov (vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov, podpora pri príprave projektov, tréning žiadateľov, zabezpečenie kontaktov, zabezpečenie nestranného posúdenia pred podaním projektu ... );
 • aktívne udržiavanie kontaktov so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) a vyhľadávanie možností spolupráce;
 • administratívne zabezpečenie schémy grantov pre doktorandov SA V;
 • zabezpečovanie informovanosti pracovníkov SA V o výzvach na podávanie žiadostí o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a ich podmienkach;
 • komunikovanie s orgánmi a organizáciami relevantnými v oblasti štrukturálnych fondov;
 • aktívna spolupráca s Odborom medzinárodnej spolupráce (OMS).  Vedúci/a odboru, referátu:

RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD.
Telefón:  02/ 57510 264
E-mail:  hrabovska (at) up.upsav.sk
Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková
Telefón:  02/ 57510 163
E-mail:  hrabovska-palikova (at) up.upsav.sk
dočasne poverená výkonom funkcie vedúca odboru OVV


Ing. Eva Krištofová
Telefón:  02/ 57510 220
E-mail:  kristofova (at) up.upsav.sk


PhDr. Tomáš Michalek
Telefón:  02/ 57510 246
E-mail:  michalek (at) up.upsav.sk


Mgr. Dominika Olšovská
Telefón:  02/ 57510 169
E-mail:  olsovska (at) up.upsav.sk


Mgr. Dana Pešková
E-mail:  peskova (at) up.upsav.sk