Referát bilaterálnej spolupráceČinnosť referátu riadi vedúci odboru medzinárodnej spolupráce.

    Referát:
  • zabezpečuje bilaterálnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu najmä na základe dvojstranných medzi akademických dohôd SAV o vedeckej spolupráci,
  • orientuje sa na budovanie a prehlbovanie vzťahov s mimovládnymi medzinárodnými vedeckými organizáciami, ďalej ich rozvíja na základe členstva v nich alebo na základe zmlúv o vedeckej spolupráci,
  • spolupracuje pri začlenení SR do medzinárodných vládnych vedeckých zoskupení a laboratórií,
  • zabezpečuje mobilitu v súlade s plnením cieľov zakotvených v medzinárodných dohovoroch uzavretých vládou SR, ÚOŠS, SAV a organizáciami SAV,
  • plní ďalšie úlohy v rozsahu náplne činností odboru podľa pokynov vedúceho odboru.

Mgr. František Fundárek, CSc.
Telefón:  02/ 57510 138
Fax:  02/ 57510 602
E-mail:  fundarek (at) up.upsav.sk