Referát podpredsedu SAV pre ekonomikuČinnosť referátu riadi podpredseda SAV pre ekonomiku.

    Referát:
  • organizačne zabezpečuje agendu spojenú s činnosťou podpredsedu SAV pre ekonomiku,
  • spracováva ekonomické podklady a analýzy,
  • samostatne vybavuje domácu a zahraničnú korešpondenciu (hlavne v angličtine),
  • organizačne zabezpečuje návštevy zahraničných hostí a delegácií podpredsedu akadémie pre ekonomiku,
  • zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s činnosťou operatívnych porád podpredsedu akadémie pre ekonomiku,
  • eviduje a archivuje odborné a organizačné písomnosti súvisiace s agendou podpredsedu SAV pre ekonomiku,
  • plní ďalšie úlohy podľa pokynov svojho nadriadeného.