Referát správy majetkuReferát správy majetku
 
  • koncepčne a organizačne zabezpečuje úlohy SAV v oblasti správy majetku štátu,
  • metodicky riadi a usmerňuje organizácie SAV v oblasti nakladania s majetkom štátu,
  • plní administratívne úlohy vyplývajúce z funkcie zriaďovateľa  SAV voči organizáciám SAV pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení,
  • zabezpečuje komunikáciu s majetkovoprávnym odborom Ministerstva financií SR,  kontroluje dokumentáciu organizácií SAV pre schvaľovací proces MF SR pri nakladaní s majetkom štátu, 
  • vedie evidenciu nehnuteľného majetku štátu v správe SAV a organizácií SAV, vrátane evidencie prenajatého nehnuteľného majetku, 
  • zabezpečuje prípravu a spracovanie podkladov súvisiacich s činnosťou Dislokačnej komisie SAV,
  • zabezpečuje agendu súvisiacu s nakladaním s nehnuteľným majetkom v správe SAV (Ú SAV),
  • vykonáva správu budov centier výskumu a vývoja (univerzitný vedecký park a vedecké centrá),
  • pripravuje  podklady k rozpisu Fondu údržby a opráv nehnuteľného majetku organizácií SAV a SAV, 
  • zabezpečuje agendu súvisiacu s určením finančného príspevku na zabezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody organizáciám SAV a SAV (Ú SAV).
 
 


  Vedúci/a odboru, referátu:

Mgr. Zuzana Jakubičková
Telefón:  02/ 57510 174
E-mail:  jakubickova (at) up.upsav.sk


Robert Hulanský
Telefón:  02/ 5477 4421
E-mail:  robert.hulansky (at) savba.sk


Dagmar Madrová
Telefón:  02/ 54774421
E-mail:  madrova (at) up.upsav.sk


Mgr. Mária Teglássyová
Telefón:  02/ 57510 170
E-mail:  teglassyova (at) up.upsav.sk