Referát hovorcu SAVČinnosť Referátu hovorcu SAV riadi predseda SAV.
 
Obsah činnosti Referátu hovorcu SAV:
 • Výkon funkcie hovorcu - zasielanie mediálnych výstupov, poskytovanie vyjadrení a stanovísk pre médiá, príprava a odosielanie tlačových správ, pozvánok na tlačové konferencie.
 • Pripravuje podklady a zhromažďuje informácie pre potreby predsedu SA V a členov Predsedníctva SAV v súčinnosti s Referátom pre komunikáciu a médiá
 • Zabezpečuje mediálne výstupy predsedu SAV, jeho PR, sprevádza predsedu na podujatiach, tvorí stratégiu jeho PR smerom k verejnosti, zabezpečuje monitoring mediálnych výstupov predsedu SAV
 • Podieľa sa na tvorbe programu predsedu, spoluvytvára jeho kalendár
 • Zúčastňuje sa na domácich aj zahraničných pracovných cestách a zabezpečuje ich medializáciu a propagáciu
 • Moderuje tlačové konferencie, podujatia SAV
 • Zodpovedá za stránku SA V na sociálnej sieti Facebook a prezentuje SAV v súčinnosti s RMK aj na ďalších sociálnych sieťach
 • Plánuje a obsahovo zabezpečuje tlačové konferencie predsedu SAV a Úradu SAV
 • Spolupracuje s popularizátormi vedy na jednotlivých ústavoch, aktívne vyhľadáva témy zaujímavé pre médiá a širokú verejnosť
 • V prípade potreby zabezpečuje fotodokumentáciu z podujatí SAV
 • Organizuje pravidelné porady predsedu SAV s Referátom hovorcu a RKM
 • Proaktívne kreuje nové projekty propagácie a popularizácie SAV, je aktívnou súčasťou Iniciatívy mladých vedcov, zastrešuje mediálne výstupy Inštitútu strategických analýz, nadväzuje spoluprácu s ďalšími výskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí
 • Rozvíja spoluprácu s médiami a spoluvytvára obsah nových mediálnych formátov
Mgr. Monika Hucáková
Telefón:  02/ 57510 223
E-mail:  hucakova (at) up.upsav.sk