Odbor vedy a výskumu

Činnosť Odboru vedy a výskumu riadi vedúci odboru a v oblasti vednej politiky odbor metodicky usmerňuje podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie.
Odbor vedy a výskumu sa organizačne člení na Referát projektov VEGA, Referát podpory výskumu a Kanceláriu pre transfer technológií.

Odbor

 • zabezpečuje realizáciu vednej politiky SAV;
 • podieľa sa na príprave dokumentov o prioritách SAV v oblasti vedy a výskumu a vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti priorít základného a orientovaného výskumu a jeho financovania v SAV;
 • zabezpečuje prípravu metodických, koncepčných , analytických a evaluačných materiálov v príslušnej oblasti, zabezpečuje ich pripomienkovanie;
 • zabezpečuje prípravu informácií o vybraných vedeckých a výskumných projektoch riešených v organizáciách SAV a o dosiahnutých výsledkoch pri ich riešení pre potreby Predsedníctva SAV a vo vzťahu k príslušným vládnym orgánom (decíznu sféru);
 • zabezpečuje účasť na pripomienkovom konaní materiálov za SAV, resp. ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú vedy a techniky;
 • zabezpečuje spoluprácu za SAV s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s ostatnými rezortmi SR v oblasti úloh vedy a techniky;
 • spolupracuje na zabezpečovaní analýzy návrhu, koncepcií riešenia, prípravy architektúry a celkového riešenia informačného systému o vedeckých projektoch v SAV, okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Participuje na implementácii úprav informačného systému vyplývajúcich z legislatívnych zmien;
 • poskytuje poradenskú činnosť pre organizácie SAV v pôsobnosti organizačných zložiek odboru;
 • podieľa sa na propagácii vedy a výskumu a propagácii dosiahnutých výsledkov;
 • spracováva podklady o domácich vedeckých projektoch do výročnej správy SAV;
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty v pôsobnosti odboru;
 • spolupracuje pri rozpise rozpočtu na projekty SAV v pôsobnosti organizačných zložiek odboru;
 • v spolupráci s ďalšími útvarmi Úradu SAV zabezpečuje vyhodnocovanie využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie projektov v pôsobnosti odboru.

Odbor vedy a výskumu tvoria 3 referáty

Web stránka www.vega.sav.sk

Elektronický systém e-VEGA  https://e-vega.sav.sk

Vedúci/a odboru, referátu

Ing. Zuzana Hrabovská

T: 02/ 57510 264

M: zuzana.hrabovska@up.upsav.sk

Ing. Radomír Ledník

T: 02/ 57510 240

M: lednik@up.upsav.sk

(Komisia VEGA 1,2,5,7)

Ing. Dana Zegerová

T: 02/ 57510 185

M: zegerova@up.upsav.sk

(Komisia VEGA 10,11,12,13)

Mgr. Natália Feriančeková

T: 02/ 57510 266

M: feriancekova@up.upsav.sk

Ing. Martin Gróf, PhD.

T: 0911 038 240, 02/ 57510 266

M: grof.martin@savba.sk

Mgr. Dominika Olšovská

T: 02/ 57510 169

M: olsovska@up.upsav.sk

Mgr. Martina Bilková

T: 02/ 57510 172

M: bilkova@up.upsav.sk

Mgr. Veronika Baňkosová

T: 02/ 57510 275

M: bankosova.veronika@savba.sk

Ing. Dajana Kmeťová

T:

M: kmetova.dajana@savba.sk

(toho času na MD)

Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

T: 02/ 57510 123

M: remiarova@up.upsav.sk

(Komisia VEGA 3,4,6,8,9)

Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP

T:  02/ 57510 268

M: cizikova.andrea@savba.sk

Mgr. Katarína Furdíková, PhD.

T: 02/ 57510 193

M: furdikova@up.upsav.sk

Ing. Eva Krištofová

T: 02/ 57510 220

M:kristofova@up.upsav.sk

Ing. Katarína Račková

T: +421 2 32401 092

M: rackova@up.upsav.sk